Ban lãnh đạo

Ban điều hành

1. Ông Phạm Trung Kiên - Ủy viên Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc

2. Ông Lê Hữu Quảng - Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Hữu Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

4. Ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Đinh Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc

6. Ông Trần Hải Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

Thiết kế website bởi SKY Việt Nam
Top