Ban lãnh đạo

Ban điều hành

1. Ông Phạm Trung Kiên     - Bí thư Đảng ủy  - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

2. Ông Lê Hữu Quảng          - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc

3. Ông Vũ Ngọc Long           -  Phó Tổng giám đốc

4. Ông Lê Tấn Đạt                - Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Đinh Văn Ngọc          - Phó Tổng Giám đốc

6. Ông Trần Hải Thanh        - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top