Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Các văn bản pháp quy của Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong lĩnh vực ĐTXD

TT

Loại VB

Số hiệu VB

Ngày VB

Nội dung VB

Người ký

I

Quyết định

1

1068/2008/QĐ-BKH

15/8/2008

Ban hành mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

BTr.Võ Hồng Phúc

II

Thông tư

1

TT

02/2009/TT-BKH

17/02/2009

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

BTr.Võ Hồng Phúc

2

TT

01/2010/TT-BKH

06/01/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

BTr.Võ Hồng Phúc

3

TT

02/2010/TT-BKH

19/01/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

BTr.Võ Hồng Phúc

4

TT

03/2010/TT-BKH

27/01/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

BTr.Võ Hồng Phúc

5

TT

04/2010/TT-BKH

01/02/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

BTr.Võ Hồng Phúc

6

TT

05/2010/TT-BKH

10/02/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

BTr.Võ Hồng Phúc

7

TT

06/2010/TT-BKH

09/3/2010

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

BTr.Võ Hồng Phúc

8

TT

09/2010/TT-BKH

21/4/2010

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

BTr.Võ Hồng Phúc

9

TT

11/2010/TT-BKH

27/5/2010

Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

BTr.Võ Hồng Phúc

10

TT

09/2011/TT-BKH

07/9/2011

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

BTr.Bùi Quang Vinh

 

 

Search

Advertising