Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

1. Ông Hoàng Tiến Linh        - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lê Hữu Quảng           - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

3. Ông Phạm Trung Kiên      - Ủy viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Nguyễn Hữu Hòa       - Ủy viên Hội đồng quản trị 

5. Ông Trần Hải Thanh         - Ủy viên Hội đồng quản trị 

Thiết kế website bởi SKY Việt Nam
Top