Ban lãnh đạo

Ban điều hành

1. Ông Lê Hữu Quảng          - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

2. Ông Lê Tấn Đạt                - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Đinh Văn Ngọc          - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Vũ Ngọc Long            - Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Trần Hải Thanh        - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top