Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Trung Kiên        - Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lê Hữu Quảng             - Ủy viên Hội đồng quản trị 

3. Ông Lê Tấn Đạt                   - Ủy viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Đinh Văn Ngọc             - Ủy viên Hội đồng quản trị 

5. Ông Trần Hải Thanh            - Ủy viên Hội đồng quản trị 

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top