Giới thiệu

Năng lực - Kinh Nghiệm

HẠNG, NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Dựa trên hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải được xếp hạng 1 trong lĩnh vực Khảo sát xây dựng, Lập dự án và Thiết kế xây dựng công trình, hạng 2 trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình.

Trên cơ sở “Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng” được quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình và Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Hạng năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải như sau: 

1. Khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải có trên 20 kỹ sư phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, trong đó có 3 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm khảo sát hạng 1; Có đủ thiết bị phù hợp với từng nhiệm vụ khảo sát và phòng thí nghiệm hợp chuẩn; đã thực hiện trên 2 nhiệm vụ khảo sát công trình cấp II cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực khảo sát xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xếp hạng 1.

2. Lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải có trên 120 cán bộ trình độ trên đại học, kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án, trong đó có trên 10 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 1. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực lập dự án của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xếp hạng 1.

3. Thiết kế xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải có trên 120 cán bộ trình độ trên đại học, kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có trên 10 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1; có đủ chủ trì thiết kế hạng 1 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại; đã thiết kế trên 2 công trình cấp II cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực thiết kế xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xếp hạng 1.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải có trên 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành đường thuỷ đồng thời đã từng giám sát trên 2 công trình cấp III cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực tư vấn giám sát xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xếp hạng 2.

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top