VINH TAN GENERAL PORT

Client:

Vinh Tan General Port Joint Stock Company

Location:

Tuy Phong district, Binh Thuan province

Scale: 

Area of 18.5ha, berth length of 800m, accommodating vessels from 50,000-70,000DWT. Breakwater with a length of 770m

Main consultancy services: 

Survey, preparing master plan, adjustment of feasibility study report, detailed design and construction supervision.

LIEN CHIEU PORT

15/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Chi tiết

THI VAI PORT

16/02/2022

Client: Thi Vai International Port Co. Ltd

Chi tiết