PORT AND ANCHORAGE AT BACH LONG VI ISLAND

Location:

Bach Long Vi Island

Scale: 

A lock capable of storing 100 vessels; breakwater of 1,553 m

Main consultancy services: 

Preparing master plan, FS report, basic design and detailed design

HOA PHAT - DUNG QUAT STEEL DEDICATED PORT

24/03/2022

Client: Hoa Phat Steel Joint Stock Company – Dung Quat

Chi tiết

LIEN CHIEU PORT

15/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Chi tiết

VAN PHONG BONDED PETROLEUM TERMINAL

16/02/2022

Client: Van Phong Bonded Petroleum Terminal Joint Venture Company Limited

Chi tiết