CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019