HON GAI INTERNATIONAL PASSENGER PORT

Client:

SUN GROUP

Location:

Ha Long city, Quang Ninh Province

Scale: 

Berths: 920m long, accommodating international passenger ships of 225,000 GRT

Pontoon marina:

– Phase 1: 1,182m

– Phase 2: 1,390m

Main consultancy services: 

Survey, preparing master plan, pre-feasibility study report; feasibility study report, basic design and detailed design of the marina in phase 1 and 2.

LIEN CHIEU PORT

15/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Chi tiết

TIEN SA PORT

15/02/2022

Client: Da Nang Port Joint Stock Company

Chi tiết

HOA PHAT - DUNG QUAT STEEL DEDICATED PORT

24/03/2022

Client: Hoa Phat Steel Joint Stock Company – Dung Quat

Chi tiết