SOAI RAP CHANNEL (PHASE 2)

Client:

Project Management Unit for dredging of Soai Rap channel (Phase 2)

Location:

Ho Chi Minh city, Long An province and Tien Giang province

Scale: 

Length of 54 km, width of 120m (river channel section), 160m (sea channel section); bottom elevation of channel of 9.5m CD. 

Main consultancy services: 

Bathymetric survey, detailed design

PORT AND ANCHORAGE AT BACH LONG VI ISLAND

16/02/2022

Location: Bach Long Vi Island

Chi tiết

LIEN CHIEU PORT

15/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Chi tiết

DINH VU PORT

16/02/2022

Client: Port of Hai Phong Joint Stock Company and investors

Chi tiết