CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020