CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CẬP NHẬT LẦN 2 (NGÀY 08/04/2024) THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

08/04/2024

Cập nhật lần 2 (Ngày 08/4/2024) thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

12/05/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết