CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CẬP NHẬT LẦN 2 (NGÀY 08/04/2024) THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

08/04/2024

Cập nhật lần 2 (Ngày 08/4/2024) thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

15/09/2022

Chi trả cổ tức năm 2021

Chi tiết