THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 10 NGÀY 24/6/2021

CẬP NHẬT LẦN 2 (NGÀY 08/04/2024) THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

08/04/2024

Cập nhật lần 2 (Ngày 08/4/2024) thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

02/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Chi tiết

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

22/06/2021

CBTT thay đổi người nội bộ

Chi tiết