CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng 19/4/2024, CMB đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông.

Thay mặt chủ toạ Đại hội, ông Lê Hữu Quảng, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các nội dung khác trình Đại hội xem xét, thông qua.

Theo báo cáo, năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là công tác thị trường, nhưng với sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các chủ đầu tư, cơ quan, đối tác, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động CMB đã thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với Doanh thu đạt 146,17 tỷ đồng, lợi nhuận 33,4 tỷ đồng; người lao động đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định; quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo ở mức cao; uy tín, thương hiệu của Công ty tiếp tục được khẳng định gắn với đơn vị tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp; các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn 30% vốn điều lệ.

Tại Đại hội, các cổ đông đã phát biểu ý kiến, trong đó đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong những năm qua, ngoài ra các cổ đông đề nghị bên cạnh việc đảm bảo chi trả cổ tức, Công ty cũng cần quan tâm, hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động nhắm khuyến khích, đồng viên trong lao động, sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trước các khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm 2024, Đại hội đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm với 4 giá trị cốt lõi “Tận tâm”, “Sáng tạo”, “Đồng lòng”, “Liêm chính”; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất.

Đại hội đã thông qua biên bản, nghị quyết với sự tán thành 100%

Một số hình ảnh của đại hội cổ đông:

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

26/01/2024

Sáng 25/01/2024, CMB đã tổ chức hội thảo Khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo, tham dự hội thảo có Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động.

Chi tiết

CMB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

16/10/2023

Ngày 13/10/2023, CMB tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên  và các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty, Chi nhánh.

Chi tiết

CMB TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT CHO CBCNV NĂM 2022

12/08/2022

Trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 7 năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) đã tổ chức kỳ nghỉ cho gần 200 cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại Văn phòng Công ty (Hà Nội) và các Chi nhánh tại Hải Phòng…

Chi tiết