CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018