NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

12/05/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết