NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020